تونل‎‌های گسترده تروریست‌ها در غوطه شرقی

گروه‌های تروریستی در مناطق تحت اشغال‌شان در سوریه، با امکاناتی که در اختیار داشتند، تونل‌های بسیار بزرگی را حفر کردند که با دستگاه‌های بزرگ حفاری و برای مصارفی چون مترو در کشورهای توسعه یافته احداث می‌شود! نخستین تصاویر از تونل‌های گسترده زیرزمینی گروه‌های تروریستی در زیر «بیمارستان ملی» در شهر تازه‌آزادشده دوما، در غوطه شرقی دمشق را در تابناک می‌بینید.

بانک دی در مسیری که بازگشتی ندارد

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ بانک دی نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بازه منفی ورود پیدا کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی حداقل میزان کفایت سرمایه را ۸ درصد در نظر گرفته است.